REGULAMIN PROMOCJI
PIWNY PONIEDZIAŁEK, STUDENCKI WTOREK, ŚRODA Z ABSOLUTEM,
HAVANA NIGHT, WHISKY BUTELKOWE –RABAT 10%, SATURDAY FEVER

(promocją obejmują: Trzy piwa 0,5l Żywiec – czwarte gratis, 50% rabat na drugą godzinę bowlingu przy jednorazowym zakupie, shot Absoluta za 8pln, rabat 10% na whisky butelkowe , Mojito XXL oraz Cuba Libre XXL w cenie 25pln oraz butelka wódki 0,7+ 1l soku/softu w cenie 185pln)

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

 1. „Organizatorze”, należy przez to rozumieć firmę ACCATA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 19, 02-366 Warszawa,
 2. „Promocji”, należy przez to rozumieć promocję obowiązującą w Osada Grill &Bar; ARCO i od dnia 01.05.2017, przeznaczoną dla wszystkich osób pełnoletnich którzy odwiedzą Osada Grill &Bar; Klub Arco i i dokonają zakupu w/w promocji,
 3. „Regulaminie”, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin dotyczący Promocji,
 4. „Uczestnik”, należy przez to rozumieć osobę, która zdecyduje się na zakup w/w/ promocji.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na których Uczestnicy mogą skorzystać z Promocji.
 2. Uczestnikiem Promocji jest klient indywidualny który przyjdzie od dnia 01.05.2017. do Osada Grill&Bar; Klub Arco; oraz dokona zakupu w/w promocji.
 3. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób pełnoletnich, płatności można dokonać gotówką lub kartą kredytową na miejscu, w dniu zakupu.
 4. Promocja nie jest jednorazowa, uczestnik można skorzystać z promocji za każdym razem jak tylko zdecyduje się na kolejny jej zakup. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.05.2017 nie jest określony czas trwania promocji / decyzję o zakończeniu promocji podejmują Managerowie wszystkich restauracji .

§2
WARUNKI PROMOCJI I REALIZACJA

 1. Realizacja Promocji następuje, gdy:
  • Uczestnik przyjdzie od dnia 01.05.2017 r. do Restauracji Osada Grill &Bar; Klub Arco;
  • Warunkiem koniecznym do skorzystania z promocji jest zamówienie w/w artykułów promocyjnych
 2. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz ofertami obowiązującymi w Osada Grill &Bar; Klub Arco; i przeznaczona jest dla wszystkich klientów indywidualnych
 3. Skorzystanie z Promocji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

§3
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Uczestnicy korzystający z Promocji mogą złożyć pisemną reklamację dotyczącą przebiegu lub realizacji Promocji w terminie do 3 dni od daty wykupienia usługi.
 2. Reklamacje, sporządzone na piśmie, powinny zostać złożone w Osada Grill&Bar; Klub Arco;

§4
PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji dostępny jest tylko i wyłącznie w Osada Grill&Bar; Klub Arco;
 2. Zapoznanie się z Regulaminem Promocji leży wyłącznie po stronie zainteresowanych Uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających ze stosowania Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby ACCATA Sp. z o.o.