Studencki wtorek Klubie Arco

REGULAMIN PROMOCJI
„Studencki wtorek”

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

 1. „Organizatorze”, należy przez to rozumieć firmę ACCATA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 19, 02-366 Warszawa,
 2. „Promocji”, należy przez to rozumieć promocję obowiązującą w Klubie ARCO w każdy wtorek od 5.01.2016 r., przeznaczoną dla gości indywidualnych, którzy są studentami, okażą ważną legitymację studencką w recepcji i zakupią minimum 2 godziny gry na jednym torze bowlingowym.
 3. „Regulaminie”, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin dotyczący Promocji pt. „Studencki wtorek”,
 4. „Regulaminie Klubu ARCO”, należy przez to rozumieć wprowadzony przez ACCATA Sp. z o.o. regulamin Klubu ARCO,
 5. „Uczestnikach”, należy przez to rozumieć osobę chcącą skorzystać/korzystającą z Promocji,
 6. „Klubie ARCO”, należy przez to rozumieć Klub ARCO, wchodzący w skład obiektów ACCATA Sp. z o.o., mieszczący się w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 19.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na których Uczestnicy mogą skorzystać z Promocji.
 2. Uczestnikiem Promocji są klienci indywidualni, którzy we wtorek (od 5.02.2016 r. do odwołania). przyjdą do Klubu ARCO, okażą ważną legitymację studencką w recepcji oraz zakupią minimum 2 godziny gry na jednym torze bowlingowym.
 3. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów indywidualnych, którzy dokonają płatności gotówką lub kartą kredytową.

§2
WARUNKI PROMOCJI I REALIZACJA

 1. 1. Realizacja Promocji następuje, gdy:
  1. Uczestnik przyjdzie we wtorek do Klubu ARCO
  2. Uczestnik okaże ważną legitymację studencką (musi być jej właścicielem)
  3. Uczestnik dokona zakupu minimum 2 godzin gry na jednym torze bowlingowym,
  4. Uczestnik zapłaci za usługę gotówką lub kartą kredytową,
 2. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami obowiązującymi w Klubie ARCO oraz voucherami wydanymi przez Organizatora.
 3. Skorzystanie z Promocji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Klubu ARCO, wchodzącego w skład ACCATA Sp. z o.o.
 4. Uczestnicy korzystający z Promocji zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Klubu ARCO.
 5. Wszystkie usługi i produkty nie ujęte w Promocji są dodatkowo płatne.
 6. Obuwie do gry w bowling oraz jednorazowe skarpetki Uczestnicy otrzymują od Organizatora gratis.

§3
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Uczestnicy korzystający z Promocji mogą złożyć pisemną reklamację dotyczącą przebiegu lub realizacji Promocji w terminie do 3 dni od daty wykupienia usługi.
 2. Reklamacje, sporządzone na piśmie, powinny zostać złożone w recepcji Klubu ARCO.

§4
PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji dostępny jest tylko i wyłącznie w recepcji Klubu ARCO.
 2. Zapoznanie się z Regulaminem Promocji leży wyłącznie po stronie zainteresowanych Uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających ze stosowania Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby ACCATA Sp. z o.o.